Konsolidering i skyen med Adaptive Insights #1

eberhard-grossgasteiger-_uAVHAMjGYA-unsplash-1024x699.jpg

Adaptive Insights har ekspandert fra å være en av markedets sterkeste løsninger på planning til å inneha massevis av god konsolideringsfunksjonalitet også. I denne serien vil jeg cirka en gang i måneden komme med noen «goodies» fra det mangfoldet av muligheter som finnes i Adaptive, men som man ved å studere applikasjonen utenfra ikke nødvendigvis vil få med seg. Adaptive Insights er utviklet som skyløsning, såkalt “cloud-born”.

#1 Håndtering av eliminering i forbindelse med investering i datterselskap

Håndtering av eliminering i forbindelse med investering i datterselskap er et sentralt element i enhver konsolideringsprosess, det vet alle konsernregnskapssjefer. Morselskapets investering i datterselskapet skal elimineres mot datterselskapets egenkapital på oppkjøpstidspunktet. I de tilfellene hvor morselskapet har betalt mer enn samlet egenkapital på oppkjøpstidspunktet må differansen bokføres som merverdier, og det skal også beregnes utsatt skatt på merverdiene.

Et konsolideringssystem med selvrespekt må ha gode løsninger for dette, for Adaptive sitt vedkommende bygges dette gjennom et såkalt «model sheet».

Inputen er enkel. Alle mor-datter eierforhold registreres med mors kostpris og datterselskapets egenkapital på oppkjøps / stiftelsestidspunktet. Er dette i valuta, så registreres dette til historisk valutakurs, tilsvarende registreres merverdier der hvor dette er aktuelt og utsatt skatt oppgis. For merverdier som skal avskrives legger man inn avskrivningsprosenten, men skattesats for utsatt skatt registreres på en egen kontotype slik at denne senere kan brukes i beregninger.

Senere endringer legges inn separat. Alt bør registreres med regnskapsmessige fortegn, slik at alle elimineringer legges inn og går i null.

Siden Adaptive Insights er minnebasert er du nå ferdig, reglene appliseres automatisk når du lagrer input.

Hva får du ut av dette?

En konsernregnskapssjef er alltid opptatt av total sporbarhet på data, audit trail som det heter på godt norsk. Det vil alltid Adaptive gi deg out-of-the-box.

I konsolidert resultatregnskap vil du få følgende:

  • Beregning av avskrivninger på merverdier basert på prosentsatsen du har lagt inn, som løper automatisk til merverdien er fullt avskrevet

  • Inntektsføring av utsatt skatt i resultat, avskrivningen multipliseres med periodens skattesats

  • Når skattesatsen endrer seg vil dette automatisk beregnes som en engangseffekt på inneværende måned

  • Om minoriteten er tildelt andel av merverdiene, vil minoriteten få allokert sin andel av netto resultat

I konsolidert balanse vil du få følgende:

  • Løpende oppdatert verdi av merverdier, altså opprinnelig verdi fratrukket kumulative avskrivninger

  • Om du avskriver goodwill etter norsk GAAP må prosent oppgis, mens etter IFRS vil goodwill forbli uforandret, om ikke impairment-vurdering tilsier nedskrivningsbehov

  • Løpende oppdatert utsatt skatt i balansen, hensyntatt både avskrivninger og engangseffekt ved endring av skattesats

  • Faste elimineringer av morselskapets investering i datterselskap og datterselskapets egenkapital

  • Løpende beregning av valutaeffekter

  • Løpende oppdaterte minoritetsinteresser

En rekke andre systemer vil sikkert også kunne gjøre hele eller deler av disse beregningene/konsernføringene, men det lille ekstra her som i alle fall ikke alle systemer dekker, er effekten av endring skattesats. Alle vi som jobber med dette fagfeltet vet at dette er den samme kilde til en frustrerende tidstyv hvert år når skattesatsen endres 1%.

Dette er første tips, følg med videre. I neste måneds utgave skal jeg fortelle om hvordan internfortjeneste kan bli automatisk eliminert, enten internfortjenesten ligger i varelager eller i aktivert anleggsmiddel.

 
gulliksen_trond_DSC3805_cropped_720px.jpg

OM FORFATTEREN

Trond Gulliksen
Manager

 

Relaterte artikler