Lisensfornyelser

Her finner du til en hver tid våre siste lisens- og vedlikeholds-betingelser.
— Lars-Roar Masdal, partner


Norsk

 1. RAV Norge vil 45 dager før neste supportperiode, sende ut en faktura for nye periode. Betalingsfrist for ny periode er 30 (tredve) dager fra fakturadato.

 2. Denne supportavtale fornyes automatisk for ett år om gangen, med mindre det er gitt skriftlig oppsigelse senest 30 dager før fornyelsesdato.

 3. Begge parter kan til enhver tid si opp support, så lenge dette skjer med 30 dagers skriftlig varsel. Et slikt varsel vil gjelde ved utløp av supportperioden.

 4. RAV Norge har rett til, en gang per år, å kunne foreta endinger i supportkostnader. Support kostnader vil normalt justeres jvf. Leverandørs til enhver til gjeldende prisbestemmelser eller følge KPI.

 5. Se “RAV Support” for hva som leveres under support.

 6. De ulike Leverandøres til enhver tid gjeldende lisensbetingelser er gjeldende, og kunden er ansvarlig for å følge disse. Disse er beskrevet i leverandørens lisensbetingelser.

Engelsk

 1.  RAV Norge will issue an invoice in 45 days prior to next support period, and the LICENSEE will pay the fees and charges specified within 30 (thirty) days of date of the invoice.

 2. This Support Agreement will automatically renew for one year at a time, unless a written notice is received 30 days before end of support period.

 3. Each of the parties can cancel the Support contract by giving the other not less than 30 days prior written notice, such notice to become effective at the end of any Support period.

 4. RAV Norge is entitled to revise the Support charges once a year with effect for the following years. Support charges will normally be adjusted according to vendor’s policies or CPI.

 5. See “RAV Support” for details of support delivered

 6. The manufacturer's current standard license terms apply and the Licensee is responsible for the use according to them. These are described on manaufacturer's License Agreement